top of page

主花💐:鮮玫瑰花(8朵)
襯花💐:季節性襯花

** 如需加急訂單,請先與客服聯繫,謝謝。**

IMSFF22 - I'M YOUR SPECIAL ONE鮮玫瑰滿天星花束

價格自 HK$462.00