top of page

IMSFF30 - 錦繡前程(繡球花和玫瑰花束)

主花💐:繡球花1朵和橙玫瑰(5朵)
襯花💐:季節性襯花🌼


** 如需加急訂單,請先與客服聯繫,謝謝。**

IMSFF30 - 錦繡前程(繡球花和玫瑰花束)

價格自 HK$822.00